close

El 18 d'agost de 2011 van entrar en vigor les noves Ordres Ministerials sobre Seguretat Privada que vénen a complementar i modificar determinats aspectes de la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de Seguretat Privada, el seu Reglament de Seguretat Privada, aprovat pel Reial decret 2364/1994, de 9 de desembre, i la resta de normativa aplicable al sector.

Les Ordres Ministerials sobre Seguretat Privada, aprovades l'1 de febrer de 2011, introdueixen novetats sobre mesures de seguretat privada, verificació de senyals d'alarmes, formació del personal de seguretat, instal·lació, prestació de serveis, així com la tecnologia i els procediments que en l'actualitat vénen recollits en diferents normes UNEIX que han estat aprovades o es troben en procés d'aprovació pels Comitès Tècnics responsables d'aquesta activitat. 

Aquestes Ordres incorporen totes aquelles disposicions nacionals i europees que modifiquin les ja existents, amb la finalitat de mantenir actualitzats els aspectes tecnològics inherents a aquestes disposicions, inclosa la certificació de producció de tots els elements que formen part de la seguretat física i electrònica.

Suposen per tant una adequació als canvis normatius. Introdueixen claredat sobre diverses matèries en les quals existien diferència d'interpretacions, aporten unificació i impulsen la millora entre els actors del sector.

  • Ordre INT/314/2011, d'1 de febrer, sobre empreses de seguretat privada. Determina els graus de seguretat dels sistemes instal·lats a les seus o delegacions d'empreses, en funció de l'activitat autoritzada; simplifica i reforça les mesures de seguretat dels armeros (obligats en empreses o llocs que presten serveis amb armes), modifica i actualitza les característiques que han de disposar els vehicles destinats al transport de fons, valors i objectes valuosos, millorant els seus sistemes de comunicació i localització.

  • Ordre INT/315/2011, d'1 de febrer, per la qual es regulen les Comissions Mixtes de Coordinació de la Seguretat Privada. Estableix la regulació de l'organització i funcionament en l'àmbit de competències de l'Administració General de l'Estat, de les Comissions Mixtes, Central i Provincials de Coordinació de Seguretat Privada.

  • Ordre INT/316/2011, d'1 de febrer, sobre funcionament dels sistemes d'alarma en l'àmbit de la Seguretat Privada. Estableix els criteris de les instal·lacions i manteniment d'aparells, dispositius i sistemes de seguretat, així com de centrals d'alarma i protocols de verificació.

  • Ordre INT/317/2011, d'1 de febrer, sobre mesures de seguretat privada. Modifica i millora les mesures de seguretat de tots els establiments considerats com obligats (aquells que, per la singularitat de la seva activitat, han d'explicar, de forma obligada, amb una sèrie de mesures de seguirdad). Millora la seguretat en la recollida i lliurament d'efectiu per les empreses autoritzades per a aquesta activitat. Simplifica les obligacions existents per a les entitats de crèdit i agències financeres i actualitza i incorpora normes europees que permeten determinar les característiques dels sistemes de seguretat dels establiments obligats i aquells altres que es connectin a una central d'alarmes, assignant-los diferents graus de seguretat en funció dels nivells de risc específic de cada establiment.

  • Ordre INT/318/2011, d'1 de febrer, sobre personal de seguretat privada. Fixa els requisits que han de reunir els centres de formació, les targetes d'identitat professional, Normes d'uniformitat, armament, distintius, etc., i delegació de funcions.


Definicions i enllaços d'interès:

Órden Ministerial: Norma Tècnica que desenvolupa i precisa aspectes de la seva legislació superior i permeten la participació directa d'aquells que són l'objecte i subjecte de la normativa. En aquest cas el sector de la Seguretat Privada i els usuaris que van participar de forma activa en l'elaboració de les noves ördenes juntament amb l'Administració.* Textos cedits per EUROSEGUR®