close

 

Contra el Robatori

UNE-EN 1627:2011

CLASSE 3 - CLASSE 4 - CLASSE 5

Portes per als vianants, finestres, façanes lleugeres, reixes i persianes.
Resistència a la Efracción. Requisits i classificació”,

La Norma UNE-EN 1627:2011 classifica les portes en relació amb la seva capacitat per resistir intents d'entrada forçada utilitzant la força física i amb l'ajuda d'eines predefinides.

En funció de la resistència enfront de l'atac, les portes es classifiquen amb classe de resistència 1 al 6 on la Classe 1 és la que menor resistència oposa a l'atac i la porta Classe 6 és la que presenta la màxima resistència.

EUROSEGUR ha estat la primera empresa fabricadora espanyola amb CLASSE 5 de Resistència a la Efracción en les seves portes de seguretat.

La Norma UNE EN 1627:2011 és voluntària i substitueix i anul·la a la Norma UNE ENV 1627:1999.

A Eurosegur apostem per l'assaig de les portes com a única manera de conèixer, de forma independent, el comportament de les mateixes enfront de l'atac.

Contra el Foc

UNE-EN 1634-1:2000

EI230C5

Assaig de resistència al foc i de control de fums de portes i elements de tancament de buits i finestres practicables

El Códi Tècnic d'Edificació (CTE) en el seu Document Bàsic SI “Seguretat en cas d'Incendi” estableix que les portes tallafocs han de disposar de:

  • Assaig de Resistència al Foc i classificació EI2(t) on (t) és el temps de classificació 30, 60, 90 o 120 minuts.
  • Assaig de Durabilitat del Autocierre segons UNE EN 1191:2000 amb classificació C5 (200.000 cicles).

La porta tallafocs de Eurosegur Sèrie Albà ha obtingut la classificació EI230C5 resistent 30 minuts a l'atac del foc.

Durabilitat

UNE-EN 1191:2000

200.000 cicles

Finestres i portes. Resistència a obertures i tancaments repetits. Mètode d'assaig”.

Aquesta norma europea especifica el mètode a utilitzar per determinar la durabilitat mecànica de les portes després d'un nombre definit de cicles de maniobra.

Imprescindible per a les portes tallafocs segons indica el CTE. Assaig realitzat en la porta tallafocs Sèrie Albà.

Contra el Soroll

UNE-EN ISO 140-3:1995

31 dB a 38 dB

Acústica. Mesurament de l'aïllament acústic als edificis i dels elements de construcció

L'aïllament acústic d'una porta és la capacitat que té aquesta de contrarestar les fonts de soroll que vénen de l'exterior.

Quan parlem de la intensitat sonora, una petita reducció en dB pot suposar una reducció notable en la nostra percepció del soroll. Per exemple: una reducció de la intensitat sonora en 10dB l'oïda humana ho percep com si el soroll ambienti es reduís a la meitat, 30 dB una ocatava part i 40 dB una setzena part.

Aïllament Tèrmic UNE-EN 10077-2:2003

UHOJA= 2,1 w/m2k

Prestacions tèrmiques de finestres, portes i persianes. Càlcul del coeficient de transmitància tèrmica

La transmitància tèrmica és la quantitat de calor que s'intercanvia amb l'exterior. El coeficient de transmissió tèrmica indica la quantitat d'energia que es perd quan travessa la superfície de la porta. Quant menor sigui el valor del coeficient major serà la qualitat del producte.

Resistència a l'Aire

UNE-EN 1026:2000

CLASSE 2 - CLASSE 3

Finestres i portes. Permeabilitat a l'aire. Mètode d'assaig

La permeabilitat a l'aire defineix la quantitat d'aire, mesura en m3/h, que passa per causa de la pressió a través d'una porta tancada.

La porta es classifica amb un grau que va des de CLASSE 0 (sense assajar) a CLASSE 4 (la de major permeabilitat).

Resistència al Vent UNE-EN 12211:2000

CLASSE C4

Portes i finestres. Resistència a la càrrega del vent. Mètode d'Assaig

Mètode que determina la resistència a la càrrega del vent de portes de qualsevol material quan se sotmeten a pressions positives i negatives per determinar la fletxa frontal relativa i la resistència a la deterioració per les càrregues del vent.

La porta es classifica des de la CLASSE 0 fins a la CLASSE 5 (classificació de la càrrega del vent) i CLASSE A, B, C (classificació de la fletxa relativa frontal). On la màxima classificació és de C5.

** Textos i imatges cedides per EUROSEGUR®